Vážky ČR - ekologie, ochrana, rozšíření (SLEVA, poškození)

PODZIMNÍ SLEVA: VÝPRODEJ OBSÁHLÉ PUBLIKACE S POŠKOZENÝMI DESKAMI (drobné škrábance na obalových deskách - viz foto).

 

Kniha je rozčleněna do 11 základních částí. Úvodní kapitoly obsahují mj. dopis čtenářům, milovníkům a přátelům přírody Ladislava Mika, současného ministra životního prostředí. Kapitola Základní charakteristika řádu vážky (Odonata) popisuje systém, fylogenezi a počet druhů, celkový vzhled, stavbu těla, zvláštnosti biologie a chování vážek, mezidruhové vztahy a praktické využití vážek pro bioindikaci. Další kapitola Přírodní poměry České republiky charakterizuje geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry, které mají vztah ke složení fauny vážek v České republice. Kapitola Česká odonatologie: historie a současnost se zabývá vývojem výzkumu vážek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a přináší bibliografii o vážkách České republiky. Kapitola Metodologie: východiska, sběr dat a použité postupy vysvětluje způsob zpracování dat pro mapy, grafy a fotodokumentaci vážek a předkládá základní rozbor výsledků, prozkoumanost území ČR, rozbor počtu druhů, časový rozbor získaných dat, souhrnný přehled nálezů druhů, výskyt podle nadmořské výšky a sezonní fenologie. Kapitola Biotopy rozebírá vody od pramene, vodní toky, stojaté vody, rašeliniště, antropicky podmíněné vody, terestrické biotopy a uvádí prostorové rozmístění druhů podle charakteru prostředí. Kapitola Ochrana a ohrožení vážek ČR se zabývá legislativou, právními normami ČR, normami mezinárodními a červenými seznamy. Uzavírají ji návody k aktivní ochraně a managementu lokalit. Podrobně jsou popsány zásady managementu nejvýznamnějších typů biotopů, zejména s ohledem na soustavu Natura 2000. Další část je věnována biomonitoringu vážek se zaměřením na kvantitativní zjišťování jedinců.

V nejrozsáhlejší kapitole Popis druhů jsou každému druhu věnovány nejčastěji čtyři, ale i více stran. Vždy jsou uvedeny poznávací znaky dospělce, který je zobrazen z boku a ze shora (samec a samice), dále je uvedena bionomie a fenologie, nároky na stanoviště, areál (rozšíření druhu ve světě), rozšíření v ČR, ohrožení a nejvýznamnější použitá literatura. Graficky je zachycena doba líhnutí a doba letu v procentech nálezů v jednotlivých měsících, výskyt v nadmořské výšce. Síťová mapa zachycuje nálezy do roku 1949, z období let 1950–1989 a 1990–2007. Každý rod doplňují fotografie druhů v terénu. Přehled druhů uzavírají tři druhy s možným výskytem v ČR.

Závěrečná část obsahuje seznam literatury, vědecké názvy vážek a jejich synonyma, rejstřík fotografií podle druhů a podle autorů – fotokredity. Jako dodatek s poznámkami je uvedeno 18 velmi málo nalézaných druhů, jejich nové lokality, které nejsou zachyceny v hlavní části knihy, protože byly zjištěny až během tisku. Na závěr jsou uvedeny stručné charakteristiky autorů knihy.

Všechny kapitoly jsou doplněny anglickým souhrnem a literaturou.

Touto publikací byla úspěšně završena určitá etapa výzkumu rozšíření a ekologie vážek v ČR, která začala intenzivně probíhat v roce 1994 projektem Vážky, koordinovaným ČSOP Vlašim, a zveřejněním Metodiky sledování výskytu vážek (Odonata) od L. Hanela (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1995) a prvním sborníkem Vážky 1999 (ČSOP Vlašim), shrnujícím výsledky mezinárodního semináře z 6.–7. 3. 1999 v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Na Moravě začali nezávisle v té době rozvíjet výzkum vážek P. Jeziorski, O. Holuša a A. Dolný, kteří tak navázali na tradičně dlouhodobý výzkum moravských vážek. Díky projektu Vážky se ČSOP Vlašim podařilo rozšířit zájem o tento druh hmyzu na pracovníky středisek AOPK ČR. To pomohlo zej­ména v Čechách prozkoumat výskyt vážek v oblastech, kde jim dříve byla věnována jen velmi malá pozornost (východní, severní, ale i západní Čechy), obnovit výzkum v jižních Čechách a získat i nová data ze Středního Polabí.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al. (2007): Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic – Ekologie, ochrana a rozšíření/Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 stran. 1 000 výtisků. 

ISBN: 978-80-86327-66-2.

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*