Kovařík rezavý (Elater ferrugineus)

Ochranný status:

Silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/992 Sb.

Biotopy:

Mrtvé stromy se sypkým trouchem v dutinách, nutná přítomnost larev páchníků či zlatohlávků.

Živné dřeviny:

Dub, lípa, vrba (zejména hlavaté vrby).

Rozšíření v ČR:

V teplých oblastech jižních Čech, jižní Moravy, a v Polabí.

Ze života:

Vývoj larev převážně v dutinách kmenů nebo silnějších větví starých nebo velmi starých listnatých stromů. Larvy osidlují dno dutin vyplněné drobným trouchem a exkrementy larev brouků, kterými se larvy kovaříka živí. Kovaříci žijí velmi skrytě a mají především soumrační a večerní aktivitu.

Ohrožení a ochrana:

Kovařík rezavý je typickým indikátorem zachovalých přírodě blízkých lesních porostů a starých stromů. Takovýchto lesů je na našem území minimum a druh je často zatlačen do parků, alejí nebo vrboven. Požadavky tohoto druhu na biotop jsou v přímém rozporu se současným moderním lesním hospodařením. Je ohrožen degradací a likvidací starých stromů a přeměnou přirozených lesů na monokulturní stinné porosty.

Hlavním klíčem pro ochranu druhu je kompletní změna lesního hospodaření, ponechávání starých stromů, mrtvého dřeva a torz v lesním prostředí. Dále prosvětlování lesů ve formě kotlíkové seče, lesní pastvy, vhodné je i hospodaření ve formě nízkého a středního lesa.